استمناء چيست؟ استمناء همان جلق كه بين مردم معروف است استمناء دهمين از گناه كبيره است

امام صادق {ع} فرموده: اگربشناسم كسي كه  استمناهء ميكند با او همخوراك نخواهم شد

گنا ه استمناهء وگناه زنا برابراست و امام صادق {ع} مي فرمايد: خداوند باسه دسته سخن نمي گويد ونگاهشان نمي كند وپاكشان نفرموده وبرايشان عذاب درد ناك است: كسي كه موي سفيدش را بكند {تانشان دهدجوان است}وكسي كه به وسيله عضوي از بدنش شهوتي را دفن كند همان استمناهء است وكسي كه با او لواط شود

مضرات جسمي و روحي استمناهء:

دچار ضعف شهوت ميشود وقتي دچار به اين كار ميشود از ادمي كه بخواهند از ترياك تركش بدهند سخت تر است ديد چشمت كم ميشو د و به هنگام بلند شدن دچار سرگيجه ميشود لاغري ودچارضعف بي اشتهائي ميشود

وكسي كه به اين كار ادامه دهدغده ساختن مني رفته رفته كوچك ميشود وبصورت نخودي درمياد كه نميتواند آب زندگي رابسازد واقعا ارزش اين كاردارد

به كرات ديده ميشود كه بعضي ها دچار جنون استمناهء ميشوند كه اين جور اشخاص با ديد ن حيوان  شروع به استمناهء مي كنند


واقعا گناهش ارزش به لذتش دارد؟


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ توسط مجتبي